Provincie Overijssel maakt werk van asbestdaken waar jongeren komen

14.06.19

RPS voert 100 asbestinventarisaties uit bij maneges, clubgebouwen en sportaccommodaties


Om gezondheidsrisico’s te voorkomen, ziet de provincie Overijssel graag al het asbest zo snel mogelijk van daken. Te beginnen bij gebouwen waar veel jongeren en kinderen komen, verspreid in Overijssel. Om dit te stimuleren stelt de provincie voor deze locaties 100 asbestscans beschikbaar. RPS gaat met haar asbestspecialisten deze inventarisaties  coördineren en uitvoeren vanuit haar vestiging Zwolle.

rps-provincie-overijssel-asbestdakeigenaar-bouw

Waarom 100 asbestinventarisaties?

In Overijssel is er zo’n 10 miljoen vierkante meter aan asbestdaken te vinden. De verwering van deze daken zorgt ervoor dat er asbestvezels vrijkomen in de lucht die kankerverwekkend zijn.    De provincie vindt een veilige en gezonde leefomgeving erg belangrijk. Overtuigd van de schadelijkheid van asbestvezels voor de gezondheid, moet het asbest van de daken.

Eerste prioriteit is locaties waar veel jongeren en kinderen komen. Jongeren lopen bij meer of langdurige blootstelling immers een groter risico om op latere leeftijd ziek te worden. Op basis van de gegevens die nu bekend zijn, schat de provincie in dat een groot deel van de doelgroep geholpen wordt door kosteloos 100 asbestinventarisaties beschikbaar te stellen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Om de eigenaren van deze panden te helpen hun dak aan te pakken, moet er eerst bepaald worden of er überhaupt asbest op de daken te vinden is. Bij het vermoeden van een asbestverdacht dak kan de eigenaar een verzoek indienen om een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Als de risicolocatie en de gebouwfunctie tot de doelgroep behoren, komen gecertificeerde specialisten van RPS naar de locatie om het asbestverdacht dak visueel te inspecteren. Ook nemen zij een monster van het dak. In het laboratorium van RPS te Zwolle wordt dat vervolgens geanalyseerd binnen de hoogst wettelijke eisen. Zo weet de aanvrager precies of er asbesthoudende bronnen zijn met een verhoogd blootstellingsrisico en is er duidelijkheid of het dak moet worden aangepakt. Dit wordt onderbouwd met een uitgebreid asbestinventarisatierapport. De provincie neemt de investering van deze asbestinventarisatie voor haar rekening.

Welke daken komen in aanmerking?

Het gaat om asbestdaken van panden waar regelmatig veel jongeren komen én zij dus ook in aanraking kunnen komen met vrijgekomen asbestvezels. Het gaat bijvoorbeeld om daken van maneges, sportaccommodaties, clubgebouwen, verblijfsrecreatieterreinen en scholen. Gebouwen die in eigendom zijn van overheden komen niet in aanmerking.

Hoe komen de eigenaren van asbestverdachte daken in aanmerking?

Om voor een kosteloze asbestinventarisatie in aanmerking te komen, is een aantal criteria opgesteld. Zo komen alleen gebouweigenaren in aanmerking voor de regeling. Ook moet het gebouw minimaal wekelijks gebruikt worden en voorzien zijn van dakbedekking van golfplaten. Dakbedekking met bijvoorbeeld asbesthoudende leien zijn uitgesloten van de regeling. Voor de aanvraag is een apart e-mailadres beschikbaar dat gekoppeld is aan een account van RPS (asbestdaken@rps.nl)

Binnen een week na aanmelding ontvangt de aanvrager een reactie. Bij groen licht, voert RPS de inventarisatie binnen een termijn van drie werken uit.

RPS-asbestdaken-inventarisatie

Meer informatie

De inventarisatie of asbestscan zorgt voor duidelijkheid over het dak. Bij een dak groter dan 35 m2 moet altijd een asbestinventarisatierapport (3 jaar geldig) worden opgesteld. Dat geldt ook voor panden met een asbestdak die geen particulier eigendom zijn. In beide gevallen moet het dak altijd door een professioneel bedrijf worden gesaneerd. RPS ondersteunt bedrijven en overheden met asbestinventarisaties.

 Heeft u plannen om uw asbestdak te vervangen en/of wilt u zekerheid of van een asbestdak sprake is, meldt dan uw locatie met asbest(verdacht)dak aan bij RPS vestiging Zwolle via: Tel. 088 990 47 50 |E-mail: asbestdaken@rps.nl