RPS tekent raamcontract met Provincie Noord-Brabant

18.02.21

Duurzame samenwerkingspartner voor ingenieursdiensten


RPS werkt de komende vier jaar met en voor de provincie Noord-Brabant aan economische, sociale en ecologische vooruitgang. Beide partijen tekenden een vierjarig raamcontract voor het uitvoeren van
ingenieursdiensten op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, natuurontwikkeling en milieu (bodem). Het signaleren én benutten van duurzaamheidskansen vormt een voorname pijler binnen de overeenkomst.

De provincie Noord-Brabant staat de komende jaren voor stevige uitdagingen op gebied van infrastructuur, slimme en groene mobiliteit, natuurontwikkeling en de veranderende wetgeving. Projecten worden complexer en stakeholderbelangen spelen vaker een prominente rol. Voor de provincie reden om een Europese openbare aanbesteding uit te schrijven.

Met de keuze voor RPS en vier andere advies- en ingenieursbureaus hoopt de provincie belangrijke slagen te maken in doeltreffend partnership. Zeker als het gaat om het efficiënt en effectief inkopen van dienstverlening, het beperken van administratieve lasten, de kwaliteitsborging en het benutten van innovatieve ideeën vanuit de markt.

Kansrijke product- en procesinnovaties

Het toepassen van innovatieve product- en procesinnovaties én het stimuleren van duurzame oplossingen zijn voor de provincie van groot belang om de provinciale doelstellingen uit het Bestuursakkoord 2020-2023 te behalen. Omdat beide thema’s nauw met elkaar verbonden zijn, ziet RPS voor de provincie kansen om over de as van de projecten kansrijke product- en procesinnovaties door te ontwikkelen en toe te passen. Daarmee ontstaan de gewenste kaders om de duurzaamheidsdoelstelling van de provincie te realiseren.

Ambitieweb

Binnen dit duurzame innovatieproces werken beide partijen de komende vier jaar gestructureerd en geverifieerd toe naar het signaleren en benutten van de mogelijkheden. Een belangrijk instrument hierbij vormt de ‘Ambitiewebsessie‘. Daarmee maak je duurzaamheidsdoelstellingen en oplossingsrichtingen inzichtelijk rondom 12 duurzaamheidsthema’s. RPS paste dit instrument al eerder succesvol toe voor onder meer de provincie Zuid-Holland.

Duurzaamheidskansen

Concreet betekent dit dat de provincie Noord-Brabant en RPS samen bepalen op welke speerpunten wordt ingezet. Daarbij worden de investeringen en de impact van de duurzaamheidskansen gerelateerd aan de gevolgen. Bijvoorbeeld een besparing op de CO2-uitstoot, stikstofuitstoot en het voorkomen van omgevingshinder. Dat resulteert in een getoetst advies om de kansen wel of niet te benutten.

CO2-Prestatieladder

Waar de provincie Noord-Brabant belangrijke stappen wil maken met duurzaamheid, is dat bij RPS overigens ook het geval. Komende maand certificeert het advies- en ingenieursbureau zich voor trede 5 op de CO2-Prestatieladder.

Zo sluit de ambitie van de provincie ook aan bij de groei die haar opdrachtnemer voor duurzaamheid wil doormaken. Met de intentie om binnen de raamovereenkomst projectoverstijgend te leren en samen te werken, ga je elkaar op dat vlak de komende vier jaar in elk geval steeds beter begrijpen.

rps-windpark-krammer-buiten-de-oevers-van-de-comfortzone-5-2

Samen werken aan de wereld van morgen

Dagelijks werken wij samen met onze opdrachtgevers aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Met onze maatschappelijke betrokkenheid dragen wij bij aan een betere wereld. Daarmee geven wij vorm aan de wereld van morgen.

Kijk voor meer informatie en tips voor onder meer CO2-reductie en maatschappelijk verantwoord ondernemen op onze pagina over duurzaamheid.