RPS tekent raamovereenkomst met provincie Utrecht

04.05.20

Vierjarig contract integrale ingenieursdiensten voor verbeteren mobiliteit


De p
rovincie Utrecht voert met regelmaat projecten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, regionale economie, groen en mobiliteit. Zij gaat de komende vier jaar met de combinatie van RPS en OmniformGroup de uitdaging aan voor het verbeteren van de leefomgeving en mobiliteit. Samen met Arcadis en Tauw ondertekenden de partijen een raamovereenkomst voor integrale advies- en ingenieursdiensten met de nadruk op infrastructuur.

De provincie Utrecht staat bekend als het hart van Nederland, centrum van verkeer, vervoer, bedrijvigheid en cultuur. Met in totaal ruim 300 kilometer provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden vormt infrastructuur een belangrijke pijler. Naast beheer en onderhoud, voert de provincie ook reconstructies uit op haar wegennet om de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Soms wordt er ook een nieuwe weg aangelegd. De provincie Utrecht legt als regisseur het voorbereiden, realiseren en beheren steeds meer integraal bij de markt neer. Dit betekent dat het werken met onder meer geïntegreerde UAV-GV-contracten een prominentere positie krijgt binnen de provincie.

Regierol

“Onze provinciale organisatie dient daarom zo optimaal mogelijk ingericht te worden met voldoende capaciteit, kennis en competenties om de regierol adequaat te kunnen vervullen. Om snel te kunnen reageren op behoefte aan ingenieurs- en adviesdiensten, zijn we een raamovereenkomst met meerdere percelen en meerdere opdrachtnemers aangegaan. Daarom ben ik verheugd dat we gebruik kunnen maken van de expertise en aanpak van Arcadis, RPS en OmniformGroup en Tauw voor het realiseren van onze programma’s en projecten”, laat  Edwin Koevoets, senior projectleider bij de provincie Utrecht, in een eerste reactie weten.

RPS_inspectie_Grachten_Utrecht
RPS kent inmiddels de weg in de binnenstad van Utrecht. Hier voeren medewerkers in opdracht van de gemeente Utrecht een inspectie van een kademuur uit.

Proactief partnerschap

De werkzaamheden aan de infrastructuur worden over het algemeen met een zogeheten trajectaanpak gerealiseerd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de provincie een wegvak integraal aanpakt. Hierbij wordt dan niet alleen de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd, maar worden ook kansen benut voor versterking van de kwaliteiten van de landschappen, verbindingen tussen stad- en platteland, kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

Om dat te bereiken stelt Koevoets dat zijn provincie met haar nieuwe partners een relatie aan wil gaan die verder reikt dan de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. “Constructieve samenwerking en proactief partnerschap tussen de provincie en onze contractpartners is essentieel. Daarmee creëren we een klimaat waarin volop ruimte is voor het zoeken naar kansen om zo goed mogelijk bij te dragen aan duurzaamheid en innovatie. Zo focussen we per project op duurzaamheidsthema’s waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is.”

Integrale aanpak

Voorwaarde is dat hierbij zoveel mogelijk aangesloten dient te worden bij de Aanpak Duurzaam GWW. “Daarmee willen we de duurzaamheidsaspecten al in de planfase laten meewegen op de hele levenscyclus van de aan te leggen infrastructuur of object(en). Zo maken we een goede afweging tussen People, Planet en Profit.”
Dat vraagt om een integrale aanpak tussen omgeving, techniek en wetgeving. Waarin kritisch en proactief handelen in de advisering en ondersteuning onontbeerlijk is. “Ik ben onder de indruk van de frisse aanpak en de visie op samenwerking die RPS hierover in haar voorstel heeft aangeboden”, aldus Koevoets.

Kwaliteit, samenwerking en kennisdeling

Voor Reinoud van Oosten, commercieel directeur bij RPS, vormt de keuze van de provincie een bevestiging dat de aanpak van zijn advies- en ingenieursbureau in de markt wordt erkend. Een methode die al een paar jaar succesvol bij de provincie Zuid-Holland is toegepast. Ook hier is net als in Utrecht bewust ingezet op kwaliteit, samenwerking en kennisdeling. “Dat vind ik tegelijk een compliment aan de provincie dat het dit soort pijlers nadrukkelijk laat prevaleren boven prijs. Dan is het prettig dat beide visies op elkaar aansluiten. Voor ons betekent dit dat we ons nadrukkelijk als ondernemende partner opstellen om de klantvraag en opgaves goed te begrijpen, zodat we ze aantoonbaar kunnen meenemen in de projecten.”

Lerende organisatie

RPS heeft hiervoor een combinatie ingericht als lerende organisatie. De dienstverlening wordt op twee niveaus ontwikkeld. “Door enerzijds te ontwikkelen op projectniveau begrijpen wij nieuwe uitvragen beter en komen wij sneller tot het gewenste eindresultaat en een betere organisatie. Door anderzijds ervaringen en kennis te ontwikkelen op ROKID-niveau raken wij beter op elkaar ingespeeld en zijn we een sterkere samenwerkingspartner”, is de overtuiging van Van Oosten.

Belangrijke pijler voor de toekomst vormt volgens Koevoets het projectoverstijgend leren met de andere partners Arcadis en Tauw. “Elke partij kan uitblinken in datgene waar hij goed in is, maar daarnaast kunnen ze elkaar helpen. Bijvoorbeeld door eigen ontwikkelingen of innovaties met elkaar te delen. Met bepaalde thema’s als duurzaamheid heb je immers allemaal te maken. Dit soort projecten markeren dat je uiteindelijk samen verder komt.”