België geeft fiat voor Nederlandse asbestinnovaties

20.01.20

RPS is federaal erkend voor asbestanalyses in lucht


De laboratoria van RPS analyse bv zijn nu ook in België wettelijk bevoegd voor het meten en analyseren van asbest in lucht.
Voor Belgische saneerders en inventarisatiebureaus biedt dat kansen te profiteren van (mobiele) SEM-analyses. Want die staan garant voor snelle en kostenefficiënte resultaten.

RPS-artikel-asbestanalyses-lucht-belgie
Asbestsaneerders en -inventarisatiebureaus krijgen bij de inzet van de mobiele elektronenmicroscoop binnen een paar uur resultaat van de luchtbemonstering.

Net als in Nederland staan Belgische saneerders en inventarisatiebureaus voor een uitdagende opgave om hun land asbestvrij te maken. Het onderling uitwisselen van kennis en capaciteit helpt daarbij om gerichter stappen te maken. Reden voor RPS om via een intensief audittraject een federale erkenning te bemachtigen voor het analyseren van asbest in lucht. Dit verzoek is onlangs door de Belgische overheid gehonoreerd.

In tegenstelling tot de Nederlandse maatstaven is de Belgische NBN-norm voor asbestanalyses uitgebreider. De Nederlandse norm NEN2990 is sec gericht op het bepalen van de vezelconcentratie na de werkzaamheden tijdens de eindcontrolemeting. Bij de Belgische norm gaat het ook om de vezelconcentratie tijdens de werkzaamheden. De wijze waarop de analyse wordt uitgevoerd, gebeurt op dezelfde wijze als in Nederland. De lucht in de ruimte wordt met pompen bemonsterd en met een fasecontrastmicroscoop beoordeeld.

Scanning elektronenmicroscoop

De vraag blijft in hoeverre je dan met zekerheid kan zeggen of er daadwerkelijk sprake is van asbest. “Met een fasecontrastmicroscoop zie je alleen vezels, maar je kunt niet bepalen om wat voor type vezels het gaat. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan om glaswol. Je doet dus een aanname”, weet Joeri Hoppenbrouwers van RPS analyse bv. Als je echt een nauwkeurig onderscheid wil maken, is volgens de teamleider asbestlaboratorium een scanning elektronenmicroscoop (SEM-RMA) vereist.

Binnen de Belgische NBN-norm komt de inzet van deze SEM niet voor. Reden voor Joeri en zijn team om ook voor het analyseren van de filters met deze toepassing een erkenning in België aan te vragen. Binnen Nederland maakt RPS hier al volop gebruik van en werkt het volgens de internationale standaard ISO 14966. Onlangs heeft ook de Belgische federale overheid hier ook hun fiat voor afgegeven. Daarmee kunnen opdrachtgevers in België ook een beroep doen op de SEM.

RPS-artikel-asbestanalyses-belgie-asbest-pompen

Zowel in België als in Nederland wordt de lucht in de asbestverdachte ruimte met pompen bemonsterd en met een fasecontrastmicroscoop beoordeeld.

Vlot en nauwkeurig resultaat

Desondanks lijkt de vraag gerechtvaardigd waarom de SEM in België geïntroduceerd wordt. Er is hier immers al een transmissie-elektronenmicroscoop (TEM) die prima inzetbaar is voor het bekijken en onderzoeken van kleine monsters. “In Nederland is de SEM al lang een gangbare techniek voor asbestanalyses. Voordeel van deze methode is dat je sneller tot resultaten komt en de investeringen een stuk lager liggen dan bij de inzet van een TEM”, duidt Joeri de meerwaarde van de SEM.

Mobiele SEM

Een andere pre is dat je de SEM-microscoop mee kunt nemen naar elke gewenste locatie. “Soms wil een klant direct een beeld hebben van de gezondheidsrisico’s als er een vermoeden is van asbest. We rijden onze mobiele SEM in een busje en komen naar de locatie toe voor het uitvoeren van risicobeoordelingen en eindcontrolemetingen in de hoogste risicoklasse. Na het analyseren van goudfilters en kleefmonsters in de bus weet de klant op locatie direct waar hij aan toe is en houdt hij de regie over het project”, aldus Joeri.

Op dagen dat de bus niet uitrukt voor spoedanalyses staat de microscoop in het laboratorium opgesteld. Hij doet dan naast de andere vier stationaire apparaten mee met het reguliere analysewerk. Ook daar hoeft de klant volgens Joeri doorgaans niet lang op de analyseresultaten te wachten. “We hebben een standaard levertijd van vijf dagen, maar gebruikelijk is dat we na twee dagen al analyseresultaten verstrekken.”

Mobiele SEM op Paleis Het Loo

RPS voert momenteel eindcontrolemetingen voor asbest uit tijdens renovatiewerkzaamheden in Paleis Het Loo. Bekijk in de korte film hoe de mobiele SEM ook hier zijn meerwaarde bewijst.

Meer informatie

Is er asbest of keramische wol binnen uw omgeving gesignaleerd? Of bent u asbestverdachte materialen op het spoor? Dan wilt u snel een beeld hebben van de risico’s. Als autoriteit op dit gebied bieden we ondersteuning binnen de complete asbestketen. Van inventarisatie en advies tot en met saneringsbegeleiding en directievoering. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kijk voor meer informatie op de dienstenpagina voor asbest.


Asbest in materiaal
In 2016 is RPS door de Belgische Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg erkend voor onderzoeken volgens de norm NEN 5896. Deze norm wordt gehanteerd voor de identificatie van het gehalte aan asbest in materialen, zoals golfplaten en pakkingen. Met het behalen van deze erkenning mag RPS ook in België materiaalmonsters analyseren voor asbestinventarisaties. Dat gebeurt in eigen laboratoria op vergelijkbare wijze als in Nederland.

Asbest in bodem
Verder beschikt RPS over een erkenning voor pakket A7 van de VLAREL (Vlaams Reglement Erkenningen m.b.t. leefmilieu). Hieronder vallen de verrichtingen voor het bepalen van asbest in puingranulaten en bodemlagen.