Digitaal naar een waterveiliger Noordzeekanaal

10.07.20

Drie partijen, drie uitdagingen


Het komt niet vaak voor dat een waterschap binnen een raamovereenkomst drie partijen de krachten laat bundelen. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doorloopt RPS samen met lv-infra en Arcadis de planuitwerkingsfase voor dijkversterking Noordzeekanaal. Een bijzonder project, in een bijzondere tijd die bewijst dat intensieve samenwerking virtueel ook op afstand werkt.

Van natuur tot grasland en van industrieel erfgoed tot havens en monumentale sluizen. Niet voor niets is wonen en werken in het Noordzeekanaalgebied aantrekkelijk. Maar dan moet de waterveiligheid uiteraard wel op orde zijn. Het Noordzeekanaal is de meest efficiënte waterwegverbinding tussen de havens van Amsterdam en de Noordzee. Van oorsprong is de waterkering langs de noordzijde van dit kanaal een primaire categorie C-kering. Dat wil zeggen dat de dijk alleen maximaal wordt belast als een andere primaire kering doorbreekt. Het water komt dan vanuit de Noordzee, het Markermeer of vanaf de rivier de Lek (via het Amsterdam-Rijnkanaal).

In de (verlengde) Derde Landelijke Toetsronde zijn diverse dijktrajecten met een totale lengte van 28 kilometer en tevens 23 kunstwerken afgekeurd. Door de gewijzigde Waterwet is het Noordzeekanaal geherwaardeerd naar een deels regionale en deels overige kering. Resultaat hiervan is dat de oorspronkelijke veiligheidsopgave in een nadere verkenning volgens de regionale norm sterk is gereduceerd tot 3,6 kilometer waterkering en 4 kunstwerken. Voor die opgave zijn in de verkenningsfase voorkeursalternatieven vastgesteld. De combinatie AIR (Arcadis, lv-infra RPS) werkt deze voorkeursalternatieven verder uit tot een realiseerbaar en vergunbaar referentieontwerp, waarvoor draagvlak bestaat in de omgeving.

Uiterlijk december 2022 moet deze opdracht voltooid zijn. Na de officiële aftrap op 4 juni staat de combinatie voor een aantal stevige uitdagingen. We zetten de drie meest aansprekende alvast op een rij:

Samenwerken op afstand

RPS-case-hoogheemraadschap-hollands-noorderkwartier-screenshot-videocall
Screenshot uit de tweewekelijke videocall.

Tweewekelijks een samenwerkingsdag om met alle betrokken partijen intensief samen te werken aan het project. Hoe doe je dat in coronatijd? Het beleid is immers gericht op het vermijden van fysieke bijeenkomsten. Met de onlangs gelanceerde digitale projectstartup kent samenwerken geen grenzen en dat smaakt naar meer.

Onder aanvoering van projectmanager Dennis Hordijk van RPS belt het vijftien koppige projectteam, inclusief afgevaardigden van het waterschap, ’s morgens in bij een video call. Hierin worden eerst plenair de status en doelstellingen voor de dag besproken. Daarna splitst het deelnemersveld zich online in kleinere groepen op voor verdere afstemming en uitwerking.

Aan het eind van de dag volgt weer een plenaire afsluiting waarin de belangrijkste uitkomsten, aandachtspunten, acties en vervolgacties worden gedeeld. Uit de eerste reacties van de deelnemers blijkt deze digitale samenwerkingsvorm toch uiterst effectief te zijn.

Meekoppelkansen verzilveren

rps-assetmanagement-waterkeringen-een-nieuw-perspectief
Een dijk die behoort tot het areaal van HHNK.

Hoewel de waterveiligheid binnen de planning leidend is, staan binnen het project ook de kansen van bewoners of bedrijven op milieu- en ruimtelijk vlak centraal. Kwaliteitsimpulsen in de omgeving die niet direct bijdragen aan het doel van de dijkversterking, maar wel een win-winsituatie creëren.

Zowel binnen landelijk als stedelijk gebied wordt er voortdurend een koppeling gemaakt tussen het project en de lokale context. De combinatie beoordeelt ze met het waterschap op technische, juridische, maatschappelijk en financiële haalbaarheid. Deze meekoppelkansen zorgen voor draagvlak in de omgeving voor het dijkversterkingsproject.

Bijvoorbeeld als het gaat om meer biodiversiteit, betere verkeersveiligheid, verlichting, het verbeteren van weginrichtingen, of het accentueren van een dijkmonument door recreatieve voorzieningen te plaatsen op de dijk.

Duurzame ambities inzichtelijk

RPS_ambitiewebtool-2
Impressie van een ingevuld ambitieweb.

Duurzaamheid vormt een belangrijke factor binnen het project. Voor het verwezenlijken van de duurzaamheidsambities blijkt de inzet van het ambitieweb een slimme methode om de discussie te voeren en ambities concreet handen en voeten te geven.

Het ambitieweb is een hulpmiddel vanuit de Aanpak Duurzaam Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW-sector). Dat is een praktische werkwijze om duurzaamheid binnen dit project een plaats te geven en te koppelen aan de organisatiedoelen. Hiermee maakt de IPM-combinatie de duurzaamheidsdoelstellingen en oplossingsrichtingen inzichtelijk.

Op basis van 12 duurzaamheidsthema’s wordt binnen de opgave voor het Noordzeekanaal extra ingezet op de thema’s: ‘Sociale Relevantie, Materialen, Ruimtelijke Kwaliteit en Investeringen’.

 

Meer over waterbouw en waterveiligheid

Een vernuftig stelsel van keringen, waterwegen en kunstwerken is onmisbaar in onze strijd tegen het water. Als partner van waterschappen, aannemers en Rijkswaterstaat geven wij dagelijks invulling aan regionale en landelijke projecten die Nederland veiliger maken tegen overstromingen. Bekijk voor meer informatie de uitgebreide dienstenpagina over waterbouw en waterveiligheid.