Vermeulen Groep legt de lat hoog voor opleverdossier Groot Variabel Onderhoud

21.10.20

RPS zet tanden in één keer foutloos opleveren DTB en KernGIS


Wie op Twitter door de tijdlijn van Eric Oosterveen scrolt, ziet meteen waar vorig jaar zijn prioriteiten lagen. De bedrijfsleider bij de Vermeulen groep, een aannemer voor het aanleg, beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur, twittert er lustig op los. Aan positieve reacties geen gebrek. Want tijdens het Groot Variabel Onderhoud (GVO) van Rijkswaterstaat zijn voor een aantal belangrijke rijkswegen puike prestaties geleverd.

Neem de A4 bij Ypenburg. Hier is in een weekend ruim 7.500 ton asfalt verwerkt voor het vervangen van ruim 2,5 kilometer wegdek. Er kwam zelf een dubbellaags asfaltmachine van 15 meter breed aan te pas. Iets wat nog niet eerder was vertoond in Nederland. In de tussentijd draaide het Vermeulenmotortje door voor vervangingswerkzaamheden aan de geleiderails en kunstwerken.

RPS-artikel-vermeulen-groep-kerngis
Eric van Oosterveen: “Als je de lat hoog legt moet het in één keer goed zijn.”

Van DTB tot KernGIS

Dit soort ingrijpende infrastructurele onderhoudsprojecten is aan het 250-koppig familiebedrijf uit Hazerswoude-Dorp wel besteed. Maar de administratieve afwikkeling daarvan voor de beheersystemen van Rijkswaterstaat is een ander verhaal. De aannemer dient voor het opleverdossier namelijk revisieproducten aan te leveren in de vorm van onder meer as-built tekeningen, het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) en een KernGIS-bestand. Het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) laat zeer gedetailleerd zien waar en welke beheerobjecten er staan op en bij rijkswegen. Denk aan verharding, belijning, geleiderails, verlichting en portalen.

Om een goed beheer en eenduidige uitwisseling van die gegevens te garanderen is er de landelijke KernGIS die door de districten van Rijkswaterstaat beheerd wordt. Dit is een geografische informatiesysteem dat een digitale kaart levert waarbij de beheerobjecten als punten, lijnen of vlakken worden weergegeven. Zo zijn er over elk object in het infrastructuurproject extra administratieve gegevens beschikbaar voor diverse analyses. Daarmee is het ook een van de bronnen voor het Netwerk informatie Systeem (NIS) van Rijkswaterstaat dat het management ondersteunt bij de uitvoering van hun bestuurstaken.

Opleveren en overdragen in één dag

“Volgens de contracteisen zijn wij als bouwaannemer verplicht alle nieuw aangebrachte of veranderde objecten in te (laten) meten en te verwerken tot actuele digitale topografische bestanden. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het verwerken van de data voor KernGIS”, weet Eric. “Binnen onze bedrijfscultuur vormt het altijd weer een uitdaging om dit soort zaken administratief goed vast te leggen. Als je dat van meet af aan niet goed aanpakt, zorg dan maar eens dat je op het eind van rit alle gegevens boven tafel krijgt.”

Dat moet dus anders. Reden voor Eric om in de voorbereiding op het GVO de lat meteen hoog te leggen. Er wordt een kernteam geformeerd met afgevaardigden van de beheerder, Rijkswaterstaat, Vermeulen Groep en RPS. Zij spreken met elkaar af dat na elke uitvoeringsweekend het afleverdossier van het werk gereed is. Wie verzaakt krijgt dat van een onafhankelijke tussenpartij te horen. Alles met het doel om de hele papierwinkel met het opleverdossier van het GVO op één dag over te dragen aan Rijkswaterstaat.

Daarnaast is er de opgave van het inwinnen en verwerken van gegevens voor de beheersystemen van Rijkswaterstaat. Van de voorbereiding, het ontwerp en de maatvoering tot aan alle revisiemetingen. Eric verklaart: “Vaak laat je de ene partij scannen, de andere partij uitzetten en een derde partij inmeten. En dan heb je nog een vierde partij die uiteindelijk alles gaat verwerken in DTB en KernGIS. Wij kiezen er bewust voor om dit door één partij RPS te laten doen die ook de contacten onderhoudt met Rijkswaterstaat voor het aanleveren van de gewenste opleverdossiers. Op deze wijze haal je niet alleen zoveel mogelijk ruis eruit, ook speel je sneller in op veranderingen in het project.”

In één keer goedgekeurd

In deze aanpak maakt RPS van meet af aan deel uit van het uitvoeringsteam. De landmeters beginnen direct met scanwerkzaamheden om te verifiëren of de gegevens kloppen met de aannames die zijn gedaan in de tenderfase. Data die meteen gebruikt kan worden voor het nadenplan en de benodigde uitzetgegevens. In de weekenden zetten twee Robot Plotters de stuurlijnen en wegmarkeringen uit voor de asfaltsets. Ook meten de landmeters in dezelfde weekenden alles in. “Daarmee heb je meteen alles vastgelegd wat buiten is aangelegd, zoals de doorrijprofielen. Er zijn weekenden geweest dat landmeters van RPS van vrijdagavond tot zondag hebben gelopen in ploegendienst. Dus dat betekent wel wat”, meent Eric.

Het leidt er uiteindelijk toe dat het opleverdossier waarmee Vermeulen Groep de proof of evidence van het werk levert en de oplevering van DTB en KernGIS, inclusief de doorrijprofielen, na de laatste klus op de A20 binnen de gestelde termijnen afgerond zijn. Belangrijk, want ze vormen samen de input van het opleverdossier voor het GVO dat op 21 februari in één keer aan Rijkswaterstaat wordt overhandigd. Resultaat? Rijkswaterstaat keurt alles in één keer goed. Zo betaalt de investering bij de voorbereiding en in het partnerschap zich uiteindelijk uit. “Als je de lat hoog legt moet het in één keer goed zijn. Als je dat dan ook waar kan maken is, dat zo’n enorme boost voor je team”, besluit Eric.

RPS-artikel-Vermeulen-Groep-Kerngis-robot-plotter
Twee Robot Plotters zetten op de A15 de stuurlijnen en wegmarkeringen uit voor de asfaltsets.

‘Eén team met de uitvoerder’
Projectleider John Zoeteman

Projectleider John Zoeteman van RPS noemt het partnerschap met korte lijnen als belangrijkste succesfactor. “We streven er altijd naar om één team te vormen met de uitvoerende projectequipe. Dat kwam er in samenwerking met Vermeulen Groep. Voordat we aan het werk begonnen was alles al met de aannemer doorgenomen.”

De projectleider loopt al een tijdje mee en weet hoe de gedachte van Rijkswaterstaat te vertalen naar de praktische uitvoering van het werk. Zelf schoof hij aan bij alle startoverleggen. Terwijl zijn ervaren collega’s van team Landmeten & Geo-informatie de werkzaamheden binnen en buiten van a tot z uitvoerden. “Het is prettig als je in de voorbereidende fase de werkvlakken zelf mag inscannen voor de nulmeting en de nadenplannen mag voorbereiden. Daarnaast was degene die bij ons het ontwerp deed ook verantwoordelijk voor de revisieopbouw. Zo hielden wij altijd grip op het proces.”

Hij vervolgt: “We wisten direct als er in de uitvoering zaken veranderden. Daarop konden wij direct inspelen. Bijvoorbeeld op het moment dat een werkvak toch korter of langer wordt. De kritieke punten voor de as-built, DTB en KernGIS en het opleverdossier hadden we van te voren al goed voorbereid met de aannemer en Rijkswaterstaat. Zo lieten we nooit iets aan het toeval over en kwamen de strakke doorlooptijden nooit in gevaar.”

RPS-artikel-vermeulen-groep-kerngis
Bijschrift: De Vermeulen Groep is druk bezig op de A20 bij de Spaanse Polder.

Rijkswaterstaat blij verrast met primeur
Eric van der Westen

“Hier is sprake van een primeur”, tekent Eric van der Westen van Rijkswaterstaat op, nadat het Groot Variabel Onderhoud West-Nederland Zuid (WNZ) op één dag is opgeleverd en overgedragen aan respectievelijk Rijkswaterstaat en de beherende districten. “Als je dat uitgangspunt vooraf stelt en binnen de afgesproken termijn van een jaar ook écht waarmaakt, is dat uniek. Normaliter loopt zo’n traject als snel een half jaar tot één jaar uit.”

Belangrijke succesfactor lag volgens de medewerker Informatievoorziening West-Nederland Zuid in de dialoog met alle betrokken partijen. “Vaak kom ik als beheerder na de startbijeenkomst pas aan het eind van het project in beeld. Dan loop je achter de feiten aan. Nu was ik er van meet af aan bij betrokken. We kwamen frequent bij elkaar om de voortgang door te nemen. Ook ik kon mijn zegje doen en werd stand van zaken doorgenomen. Hoe stond het ervoor bij de oplevering? Zo wist iedereen waar hij aan toe is.”

Eric leverde vanuit zijn beheerdersrol de informatie aan en kreeg de ingemeten en verwerkte data retour van RPS. “Van as-built tot DTB en KernGIS. Alles verliep heel soepel, ondanks dat zaken als het DTB weleens niet beschikbaar kunnen zijn.”
Volgens Eric snijdt het mes daarmee aan twee kanten. ”De opdrachtnemer is klaar en kan zich direct helemaal focussen op een ander project. Vaak wordt zo’n team immers ontbonden en kan een ander projectteam de gegevens bij elkaar sprokkelen met alle gevolgen van dien. Terwijl Rijkswaterstaat als opdrachtgever het project administratief goed kan afsluiten, overdragen en verder kan.”

Meer informatie

Voldoet uw project aan de bestekeisen voor het opleverdossier dat Rijkswaterstaat van u vraagt? Onze specialisten ondersteunen u bij het voorbereiden, automatiseren en toetsen van processen voor DTB en KernGIS. Het inwinnen en verwerken van gegevens voor de beheersystemen van Rijkswaterstaat nemen wij graag voor u uit handen. Zo kunt u zich tijdens uw project volledig focussen op uw kernactiviteit.

Kijk voor meer informatie op de dienstenpagina over DTB/KernGIS