CO2

Doelstelling CO2 reductie

RPS draagt haar steentje bij om de verdere verduurzaming van Nederland te realiseren door naast haar opdrachtgevers hierover te adviseren ook te letten op haar eigen CO2-uitstoot. Zo hebben wij een energiemanagement programma waarin we doelstellingen hebben opgenomen voor CO2-reductie wat een belangrijk onderdeel vormt op het gebied van duurzaamheid.

Deze doelstellingen passen goed binnen de CO2-prestatieladder waardoor RPS heeft gekozen om dit in deze methode vast te laten leggen. Deze methode wordt door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd. Dit heeft geresulteerd dat we sinds 2015 in het bezit zijn van het CO2-bewust certificaat.

Elektrisch rijden vormt een belangrijk speerpunt binnen het leasebeleid van RPS.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

De CO2-prestatieladder stimuleert bedrijven om CO2-bewust te handelen en de uitstoot te verlagen.

Hoe meer inzicht, verlaging van CO2, transparantie en samenwerkingen aan innovatie per niveau hoe hoger je op de ladder komt te staan. Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder, kijk op de website van SKAO of de brochure.

RPS en Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een handig instrument om vorm, en inhoud te geven aan duurzaam ondernemen. Wij sturen daarbij met name op concrete resultaten zoals beperking van CO2-uitstoot van zakelijk verkeer, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van groene energie. Dit geldt niet alleen voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van onze projecten. Wij kiezen er bewust voor om haar relaties tijdens projecten te ondersteunen in de duurzaamheidsambitie.

CO2-bewust

RPS is sinds 2015 gecertificeerd op niveau 3 en is dan ook bewust van haar CO2-footprint. Om te verbeteren zijn we proactief aan de slag gegaan met CO2-reductie in onze keten. Dit heeft in 2021 dan ook geleid tot het behalen van een CO2-bewust niveau 5 certificaat. Met dit certificaat willen we laten zien hoe effectief RPS de CO2-uitstoot vermindert binnen het bedrijf, de keten en projecten.

Certificaat

CO2 Footprint en reductiemaatregelen

In ons energiemanagementprogramma is vastgelegd welke ambities wij hebben en welke keuzes wij hebben gemaakt binnen de CO2-prestatieladder. Het voorziet erin om aan de hand van ons CO2-beleid de reductiedoelstellingen te realiseren.

CO2-footprint

CO2-reductiemaatregelen op hoofdlijnen

Voor de periode 2021 – 2024 spant RPS zich in om 20% minder CO2 per fte uit te stoten ten opzichte van 2015.

Scope 1 (92%)

Scope 1 heeft betrekking op gasverbruik voor het verwarmen van onze huisvesting en op het wagenpark. RPS heeft de meeste CO2-uitstoot in Scope 1 en kan daar de meeste reductie behalen. Dit doen we door in ons leasebeleid te sturen op het stimuleren van elektrisch rijden. Verder stimuleren we flexibel werken, carpoolen, regelmatige bandenspanningscontrole, het reizen met openbaar vervoer en fiets. Daarnaast realiseren we CO2-reductie door onze klimaatinstallaties te optimaliseren, gebruik te maken van slimme meters en onze medewerkers op regelmatige basis te instrueren over goed gebruik van de verwarmingsfaciliteit.

Scope 2 (2%)

Scope 2 heeft betrekking op het gebruik van elektriciteit in onze kantoorgebouwen. De CO2-reductie voor Scope 2 bewerkstelligen wij door het inkopen van groene stroom en het terugdringen van onze aantal zakelijke vliegreizen. Voor zakelijke vliegreizen worden er eerst alternatieve methodes overwogen zoals online vergaderen en duurzamere reismethoden.

Scope 3 (6%)

Scope 3 heeft betrekking op onze keten waar wij onderdeel van zijn. Dit betreft voor RPS op kleine schaal haar zakelijk personenvervoer incl. woon-werkverkeer. Op deze onderdelen realiseren we CO2-reductie door het terugdringen van onze aantal zakelijke autoreizen en vliegreizen. Dit doen we door eerst alternatieve methodes te overwegen zoals online vergaderen en duurzamere reismethoden.

Wij kunnen in onze keten het beste CO2 reduceren door in onze projecten (adviesdiensten) te sturen op duurzame oplossingen voor CO2 afname. De concrete reductiemaatregelen voor Scope 3 worden geborgd in onze Scope 1 en 2 maatregelen. De voortgang voor scope 3 is te vinden in het energie management actieplan en voortgangsrapportages.

sustainability RPS

Documenten CO2-prestatieladder

Inzicht

CO2-reductie begint met inzicht. Deze invalshoek betreft het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot van RPS haar bedrijfsvoering, keten en projecten.

  1. CO2-footprint RPS Nederland (2015-2020, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019HY1, 2019, 2020HY1, 2020, 2021HY1, 2021, 2022HY1, 2022, 2023HY1, 2023)
  2. Ketenanalyses
  3. Voortgangsrapportages
Reductie

Reductie is de volgende stap. Door onze CO2-uitstoot inzichtelijk te hebben, gaan we aan de slag met het realiseren van onze reductiedoelstellingen en bijbehorende maatregelen. In het Energie Management actieplan hebben we onze doelstellingen en maatregelen vastgelegd voor de inzichtelijke RPS’s emissies.

  1. Energie Management Actieplan 2021-2024
  2. Meest Materiële Scope 3 emissies
Transparantie

Stap 3 gaat over het regelmatig communiceren en transparant zijn binnen en buiten de organisatie. Vanuit deze gedachte communiceren wij dan ook regelmatig via deze webpagina, de SKAO website, onze sociale mediaplatformen en doen wij ook actief mee aan CO2-emissie reductieprogramma’s. Hiermee willen we bijdragen aan het motiveren en inspireren van bedrijven.

  1. Publieke Commitment
  2. Deelnamebewijs CO2-neutraal
Participatie

De laatste stap is Participatie waarbij we onze deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie kenbaar maken. Wij investeren in het delen van kennis en samenwerkingen om middels sector initiatieven op het gebied van CO2-reductie.

  1. Keten- en sectorinitiatieven